O nas


Nasze działania


Projekt Unijny


Konkursy literackie


Recenzje


Polskie Towarzystwo Dysleksji
Oddział w Łodzi


Wypromuj również swoją stronę

Z DYSLEKSJĄ BEZ BARIER

Projekt wpółfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Cel projektu   Adresat projektu   Kadry   Harmonogram zajęć   Kontakty   Konkursy

Przebieg projektu   Scenariusze   Sprawozdanie końcowe

PODSUMOWANIE PROJEKTU

Projekt "Z dysleksją bez barier" realizowany był w okresie od 1.09.2009 do 31.07.2010 przez łódzki oddział Polskiego Towarzystwa Dysleksji.

W realizacji projektu wzięło udział 41 łódzkich szkół, w skład których weszły szkoły podstawowe i średnie. W ramach tych działań przeprowadzono 1240 godzin zajęć wyrównawczych z trzech przedmiotów: języka polskiego, języka angielskiego, matematyki oraz 124 godziny doradztwa psychlogiczno-pedagogicznego.

Cele projektu realizowało 10 nauczycieli a także pracujący na rzecz przedsięwzięcia pedagodzy. Wykorzystywano nowoczesny sprzęt oraz gry i zabawy dydaktyczne zakupione na rzecz projektu, dzięki którym podniesiony został poziom atrakcyjności zajęć a forma pracy dostosowana była do tempa i trudności dyslektyków. Spotkania odbywały się raz w tygodniu w 20 kilkuoosobowych grupach. Fakt, że grupy były tak nieliczne, zapewniał wysoką skuteczność procesu dydaktycznego oraz kameralną atmosferę, co z kolei integrowało uczestników zajęć.

Projekt ukończyło 110 osób, przy czym 108 otrzymało pozytywną ocenę na koniec przedsięwzięcia z przedmiotu, na który uczęszczało. Wynikiem przeprowadzonych działań było także powstanie i opublikowanie na stronie internetowej projektu 20 scenariuszy zajęć, które mogą służyć pomocą nauczycielom pracującym na co dzień z dziećmi dyslektycznymi.

Miarą sukcesu naszego przedsięwzięcia jest to, że założone cele zostały zrealizowane niemal w 100%. Działania spotkały się z akceptacją zarówno dzieci jak i rodziców, którzy mieli nadzieję na kontynuację zajęć w przyszłym roku szkolnym. Nasze działania wzbudziły też zainteresowanie uczniów gimnazjów. Wysoko zostały ocenione przez uczniów i rodziców warsztaty prowadzone w ramach projektu przez doradcę psychologiczno- pedagicznego. O sukcesie tej formy świadczy wynik przeprowadzonych ankiet opracowany przez mgr Danutę Gmosińską.

Z tego podsumowania wynika, że zarówno uczniowie jak ich rodzice bardzo wysoko ocenili te spotkania deklarujac chęć zastosowania poznanej wiedzy w praktyce. Poddając analizie nasz projekt z całym przekonaniem możemy podkreślić, że na skutek realizowanych założeń duża część uczestników przełamała bariery związane z realizacją zadań o niewielkim stopniu trudności, wielu podniosło swoją samoocenę, a co bardzo istotne dla dzieci i rodziców - uczniowie uczestniczący w danych zajęciach w projekcie, otrzymywali z tego przedmiotu wyniki wyższe na sprawdzianach w szkołach, do których uczęszczali.

W realizacji projektu zetknęliśmy się także z trudnościami. Do nich należały: w początkowej fazie realizacji przedsięwzięcia słabe zainteresowanie wielu wytypowanych do współpracy szkół, które nie upowszechniły informacji o projekcie wśród swoich uczniów. Zimą natomiast problemem okazał się punktualny dojazd na zajęcia oraz wysoka (w pewnym okresie) zachrowalność uczniów. Mimo wymienionych problemów uważamy, że zaplanowane rezultaty zostały osiągnięte a przedsięwzięcie pomogło uczniom bioracym w nim udział w pewnym stopniu pokonać trudnosci w procesie uczenia się umotywowane dysleksją.

Podsumowanie projektu opracowała Beata Smoleń - Urbaniak

Kapitał ludzki - narodowa strategia spójności